VEELMAN - Fotovoltika - Ohrev TÚV 2016-Pira.pdf (1704624)
VEELMAN - SOLÁRNA ZOSTAVA- Pira.pdf (920247)
VEELMAN - SOLÁRNA ZOSTAVA BEZ ZÁSOBNÍKA Pira.pdf (826378)


Porovnanie solárneho fototermického a fotovoltaického ohrevu vody

Pred výberom si prečítajte a porovnajte systémy na stránke:
 
https://oze.tzb-info.cz/solarni-kolektory/11103-porovnani-solarniho-fototermickeho-a-fotovoltaickeho-ohrevu-vody
 

O fotovoltaike

Fotovoltika ( FV ) je premena slnečnej energie na elektrickú. Na Slovensku sa ešte pomerne málo využíva. Je to dané vysokou cenou počiatočných nákladov a nízkou výkupnou cenou elektriky. Od 1.1. 2014 sa podľa zákona č.251 / 2012 Z. z. malo zjednodušiť celé vybavovanie stavby FV elektrárne do 10kW pre domácnosti , ale zatiaľ to nefunguje a distribučné spoločnosti neprijímajú žiadosti na pripojenie do verejnej siete. Všetko sa mení prichádzajúcou Štátnou dotáciou na inštaláciu všetkých foriem „ zelenej „ energie. 
Ostrovný systém ,( OFF-Grid systém) momentálne je to aktuálny a do budúcnosti aj najzmysluplnejší systém . Správnym návrhom a vhodnými komponentami rozširujú sa aj možnosti využitia – priama spotreba v dome alebo nabíjanie batérií poprípade ohrev vody – všetko v jednom.. Toto všetko môže byť prepojené na Off-grid ( Ostrovný systém ) 
On-grid,(systém napojenia sa do verejnej siete).Tento systém sa používal najčastejšie.Asi preto, že sa tam dalo niečo zarobiť.(ozaj len niečo) Ak je to realizácia pre firmu , ktorá spotrebuje 80-100% celého výkonu je to v poriadku, ale nerozumiem inštalácie pre rodinné domy. Myslím, že ktorý si to dajú namontovať nerozmýšľajú alebo tomu nerozumia. Určite sú všetci sklamaný , ktorý si to dali namontovať v posledných dvoch rokoch s vidinou zárobku. Ale aj teraz, keď môžeme čerpať dotáciu. Prečo? Cez deň, keď sa vyrobí najviac energie ste v práci a doma ide jeden či dva spotrebiče . Ostatná vyrobená energia odchádza do siete zadarmo! Keď prídete z práce väčšinou už slnko nesvieti a vy musíte používať elektriku zo siete za plnú cenu. Ráno vstanete a slnko ešte nesvieti, zas musíte použiť drahú energiu zo siete. A z tejto biedy vás nevytrhnú ani víkendy. A keď náhodou aj vtedy musíte preč alebo je zamračené , tak to už je úplne vedľa.
Preto navrhujeme používať ostrovné systémy, ktoré budú čo najefektívnejšie využiť. Optimálne sú malé alebo stredné systémy 1kW - 2kW. Väčšie systémy sú zbytočne drahé a vo väčšine domácností nevyužiteľné.

 

Modelové varianty ohrevu


Pre porovnanie technológiou prípravy teplej vody za porovnateľných podmienok odberu tepla a klimatických podmienok boli vytvorené podrobné matematické modely pre fotovoltaický systém a fototermickom systém pre prípravu teplej vody v simulačnom softvéri TRNSYS [3]. Boli skúmané nasledujúce varianty:
fotovoltaický ohrev (bez sledovače maximálneho výkonu, MPPT off);
fotovoltaický ohrev (so sledovačom maximálneho výkonu, MPPT on);
fototermickom ohrev - solárne tepelná sústava.

Obr. 1 - Profil odberu teplej vody použitý pri simulácii
 


Obr. 2 - Schéma fotovoltaického systému na ohrev vody (MPPT on, MPPT off)
Tab. 1 - Parametre FV panelov použitých v modeli [5]
Parameter Hodnota
Maximálny výkon 250 W
Napätie pri maximálnom výkone 29,8 V
Prúd pri maximálnom výkone 8,39 A
Napätie naprázdno V oc 36,9 V
Napätie nakrátko I sc 9,09 A
Noctem 45 ° C
Teplotný koeficient napätie V oc -0,36% / K
Teplotný koeficient prúdu I sc 0,06% / K
Účinnosť FV panela 15,1%
Rozdiel medzi fotovoltaickými systémami ohrevu spočíva v použití sledovače maxima výkonu FV systému. Sledovač (Maximum Power Point Tracker) umožňuje výrobu elektrickej energie z FV panelov udržať na maximálnu produkciu počas premenlivých klimatických podmienok. Najväčší vplyv má slnečné ožiarenia, ktoré ovplyvňuje generovaný elektrický prúd a teplota FV článkov, ktorá ovplyvňuje napätie na paneloch. Pri systéme bez použitia MPPT je napätie na FV paneloch závislé na generovanom prúdu a záťaži (odporu elektrického vykurovacieho telesa, v modeli zvažovaný 25 Ω). Neriadenú záťažou sa FV panel v prevádzke dostáva mimo optimálny bod výkonového maxima (súčin prúdu a napätia) a celková produkcia elektrickej energie je nižšia ako pri použití MPPT.

Pre FV panely bola uvažovaná zmena výkonu panelu s uhlom dopadu slnečného žiarenia (optická charakteristika). Pre celý systém bolo počítané s elektrickými stratami na úrovni 2%. Vo výpočte nebolo uvažované s dlhodobou degradáciou výkonu FV panelov, bežne uvažovanú medzi 0,5 a 1% ročne.


Obr. 3 - Schéma fototermického (FT) systému pre ohrev vody
Fototermickom systém (viď obr. 3) bol uvažovaný s dvomi plochými solárnymi tepelnými kolektormi s celkovou plochou apertúry 4,5 m 2. Výkonové parametre solárneho kolektora potrebné pre zvolený model (type1b) sú uvedené v tab. 2. Pre solárne kolektory bola uvažovaná optická charakteristika uvedená v protokole ku skúške kolektora, zjednodušene vyjadrená modifikátorom pre uhol dopadu slnečného žiarenia 50 °. Prietok okruhom solárnych kolektorov bol uvažovaný 50 l / hm 2 plochy kolektorov. Rozvod okruhu solárnych kolektorov je z Cu potrubia 18 × 1 mm izolovaného tepelnou izoláciou hr. 19 mm. Dĺžka kolektorového okruhu je celkom 40 m. Pre stanovenie reálnych prínosov solárnej tepelnej sústavy bola do prevádzkovej spotreby elektrickej energie zahrnutá aj spotreba na pohon obehového čerpadla s príkonom v pracovnom bode 25 W. Výmenník tepla solárneho okruhu v zásobníku teplej vody má plochu 1 m 2 s referenčným súčiniteľom prestupu tepla U  = 170 W / m 2 K. V modeli zásobníku je ďalej uvažovaný vplyv prietoku, rozdielu teplôt a strednej teploty v okolo výmenníka na súčiniteľ prestupu tepla.

Tab. 2 - Parametre FT kolektorov použitých v modeli [6]
Parameter Hodnota
Optická účinnosť 0,809
Lineárny súčiniteľ tepelnej straty 3,59 W / m 2 K
Kvadratický súčiniteľ tepelnej straty 0,011 W / m 2 K 2
Modifikátor uhla dopadu pre 50 ° 0,95
Výsledky


Obr. 4 - Priebeh ziskov počas roka u všetkých variantov
Simulácia celoročného prevádzkového správania všetkých variantov systémov ohrevu vody bola vykonaná s minútovým krokom z dôvodu definície odberového profilu teplej vody v minútových intervaloch. Na obr. 4 sú v grafickej forme znázornené výsledky simulovaných prípadov solárneho ohrevu vody v jednotlivých mesiacoch. Z grafu mesačných hodnôt (viď obr. 4) je zrejmé nielen, že solárne termické kolektory produkujú zisk aj v zimných mesiacoch, ale aj skutočnosť, že tento tepelný zisk je vyšší ako prínos FV systému. V tab. 3 sú uvedené ročné hodnoty. Z hľadiska ročné bilancie je zrejmé, že fototermickom systém s dvoma kolektormi ponúkaný na trhu s 200litrovým zásobníkom teplej vody dodá o cca 25% viac energie než porovnateľný FV systém so sledovačom výkonového maxima a viac ako dvojnásobok oproti FV systému bez sledovače.

Tab. 3 - Ročný výsledky simulácie solárneho ohrevu
Variant systému Energia pre dohrev 
[kWh] Solárne tepelné zisky 
[kWh] Solárny podiel 
[%]
FV MPPT off 1964 803 29
FV MPPT on 1442 1325 48
FT 1090 1677 61
Je možné si všimnúť veľkého rozdielu medzi produkciou FV systému sa sledovačom výkonového maxima a bez neho. Vplyvom premenlivosti slnečného žiarenia a teploty FV panelov dosahuje rozdiel v produkcii elektrickej energie 40%. Všeobecne možno povedať, že systémy bez sledovače výkonu sú veľmi neúčinné.

Na druhej strane fototermickom systém na prípravu teplej vody s podielom krytie potreby tepla okolo 60% dosahuje bežne predpokladaných merných ziskov na úrovni 370 kWh / m 2 rok, a to aj napriek relatívne vysoký podiel tepelných strát solárnej sústavy (potrubia, zásobník) okolo 25% z energie vyrobenej solárnymi kolektormi.Obr. 5 - Ekonomické porovnanie (návratnosť) solárneho ohrevu vody
 
 
 

Domová fotovoltaická elektráreň alebo

 cesta k sebestačnosti

Výhodné solárne systémy


Fototermickom systém na ohrev vody - OPTIMAL 300
V systéme sa využívajú fototermickom kolektory, ktoré primárnym
 okruhom nepriamo ohrievajú vodu v zásobníku.
Fotovoltaický systém na ohrev vody  V systéme sa pomocou
 fotovoltaických panelov vyrába elektrina, ktorá je ukladaná priamo
 do špirály ohrievajúce vodu v zásobníku. Ponúkané zostavy sú
 určené najmä pre svojpomocnú inštaláciu. Sú koncipované pre
 celoročnú prevádzku. Všetky komponenty sú dlhodobou praxou
 overené a sú tej najvyššej kvality. Zostava je vhodná pre existujúce
 aj nové rodinné domy s 2 - 6 osobami s priemernou spotrebou
 teplej vody 30-50 litrov na osobu a deň. Ponúkame možnosť
 telefonickej, e-mailové a osobné konzultácie priamo na mieste
 realizácie o uskutočniteľnosti inštalácia celej zostavy aj jednotlivých
 komponentov. Ďalej ponúkame možnosť odbornej inštalácie zostavy
 našou alebo partnerskou firmou (podľa miesta inštalácie). Zostavy 
sú navrhnuté s ohľadom na najvyššiu kvalitu použitých komponentov,
 dlhú životnosť a maximálnu účinnosť. 

Vybrané z kategórie >>
 Optimal 300 - solárny systém na ohrev vody
Optimálne navrhnutý solárny systém na ohrev 300 litrov vody, obsahujúci komponenty špičkovej kvality, výhradne európskeho pôvodu.
Dostupnosť: skladom
Cena: € 1 787,89
bez DPH
bb    bk


s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zostava Solar Kerberos 250.S 1,56kW fotovoltaika ohrev TÚV
 
 
 
Zostava Solar Kerberos 250.S 1,56kW
Fotovoltaický systém Solar Kerberos - túto zostavu je možné pripojiť k ľubovoľnej vykurovacej špirále s výkonom 2-3kW, umiestnené v akomkoľvek zásobníku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cena: € 2 335,49
 
 
 
 
 s DPH
 
 
 
 
Zostava Solar Kerberos 320.B 2,08kW
Fotovoltaický systém Solar Kerberos - túto zostavu je možné pripojiť k ľubovoľnej vykurovacej špirále s výkonom 2-3kW, umiestnené v akomkoľvek zásobníku.
Cena: € 2 924,6
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPLETNÝ SOLÁRNY SYSTÉM EASYSOLAR 1530WP

Kód produktu:
Ostrovné solárne systémy - Kompletný solárny systém EasySolar 1530WpOstrovné solárne systémy - Kompletný solárny systém EasySolar 1530Wp
Dostupnosť: skladom
Vaša cena: € 5 050,55 
(s DPH)
 
 
 
 
 
 
 
Komplexné Riešenie pre rodinné domy, rekreačné objekty a podobne.
 Solárny systém EasySolar Moze pracovať s podporou rozvodnej siete, 
Alebo ineho záložného zdroja, ale ai úplne v autonómnej prevadzke.

Blišie info dole.

 

Malé 

fotovoltaické elektrárne s výkonom 

kWp, spolu s termickými kolektory na ohrev vody 

alebo prikurovanie,

tvorí opomínanou súčasť domov s nízkymi

prevádzkovými nákladmi. 

Poďme si v skratke predstaviť možnosti výroby

 elektriny v domácich 

podmienkach a to bez licencií, bez dotácií a bez

 s tým spojené zbytočnej byrokracie.

Domové fotovoltaická elektráreň aneb cesta k sebestačnosti

V súčasnej dobe silnie dopyt po bývaní s nízkymi prevádzkovými 

nákladmi. Je to dané šetrnejším uvažovaním budúcich majiteľov

 k životnému prostrediu, čo dokladá napríklad odsúhlasený 

Európska smernica 20/20/20, ktorá okrem iného po roku 2020 

výstavbu domov s takmer nulovou spotrebou energie.

 

OSTROVNÉ SYSTÉMY.

Ostrovný systém – ako jediný zmysluplný solárny systém 

nielen pre chaty a chalupy ale aj pre domácnosti. 

Prax fotovoltaiky len potvrdzuje že OSTROVNÝ SYSTÉM

 je oveľa lepší a efektívnejší ako systém zapojenia do siete. 

Už len pocit toho , čo si vyrobím aj spotrebujem pre seba

 je výborný. Nikomu nemusíte nič predávať za menej ako 

polovicu (a podľa nového zákona pri dotácii úplne zadarmo),

 nikomu nemusíte nič hlásiť koľko ste vyrobili, žiadne zmluvy

 a doprosovanie aby vás pripojili do siete. To najlepšie na 

záver vlastnú vyrobenú elektriku máte aj večer keď nesvieti

 slnko ale aj ráno keď vstanete alebo pri výpadku alebo 

prerušení dodávky elektriky zo siete.
Každý si myslí, že Ostrovný systém je oveľa drahší ako 

On-grid do siete. Nemusí to byť vždy pravda . My vám

 vieme "ostrovnú elektráreň" v základnom sete nainštalovať 

približne takej cene ako konkurencia nainštaluje

 On-grid systém a všetky výhody baterkového systému 

vám dávajú pridanú hodnotu.
Ostrovná elektráreň verzus On-grid systém pár čísiel. 

Porovnávali sme elektráreň o výkone 2kW. Pri On-grid

 systéme za slnečného počasia berie spotrebič určitý

 prúd a pri prechode mračna sa môže dostať k spotrebiču

 z FV panelov len 30% výkonu a 70% výkonu berie zo siete

 za plnú cenu. Predísť tomu len zvýšením výkonu a to sú 

ďalšie výdavky. Pre "OSTROVNÚ" postačujúce pretože 

výkyvy slnečného výkonu vyrovnávajú batérie, preto 

nemusíte znovu dokupovať drahú energiu zo siete. 

Takže z 2kW ON-grid elektrárne, vyrobenej energie,

 rodinný dom v dennom čase spotrebuje cca 30% .

Tu sa započítali aj víkendové dni kedy bol využitý celý 

vyrobený výkon ( čo je ideál ). 
Určite nie sú využité víkendy na 100% a určite nesvieti 

slnko celé víkendy na 100% a preto ten priemer bude okolo 25%. 

V prepočte na € to vychádza, že pri použití systému s dotáciou

 je ročne OSTROVNÝ SYSTÉM v pluse asi 450€. To znamená ,

 že batérie sú v priebehu roka zaplatené a ďalej šetríte a ste

 čiastočne sebestačný nezávislí od drahej siete.
 

Hlavné komponenty domovej fotovoltaické elektrárne.  Na obrázku nie sú zachytené iba batérie a fotovoltaické panely
Hlavné komponenty domovej fotovoltaické elektrárne.Na obrázku nie sú zachytené iba batérie a fotovoltaické panely

Využime energiu zo Slnka

1 štvorcový meter južne orientované strechy dokáže v našich

 zemepisných podmienkach ročne vyrobiť 100-200 kWh elektrickej 

energie alebo viac ako 500 kWh tepla pre ohrev vody.

 Ako tú energiu ale využiť?

 

Dom s elektrárňou na streche

Faktickou úsporu nakúpených energií predstavujú až takzvané 

ostrovné fotovoltaické elektrárne, ktoré môžu od marca do 

septembra pokrývať takmer celú spotrebu. V zimnom období

 a v prípade zlého počasia si elektrinu normálne dokúpime 

od dodávateľa. V rámci celého roka to ale namiesto priemerných 

10 kWh / deň už môže byť len kilowatthodina jedna.

Ako taká elektráreň vyzerá

Fotovoltaické panely

Celý systém si popíšeme v poradí zodpovedajúcemu výrobnému 

procesu elektrickej energie.

Prvý v poradí sú fotovoltaické panely, ktoré sa starajú o premenu 

slnečného žiarenia vo jednosmerný prúd. Najčastejšie sa používajú 

panely polykryštalické s účinnosťou okolo 15-20%, ďalšou možnosťou

 sú panely amorfné s účinnosťou približne polovičná. Výkon panelu sa 

udáva v jednotke Wp (watt peak), ktorá vyjadruje počet wattov, ktoré

 bude panel vyrábať pokiaľ naň bude kolmo dopadať slnečné žiarenie 

s výkonom 1000 W / m 2. Južne orientovaný panel vyrobí v našich

 podmienkach z každého Wp ročne zhruba 1 kWh. 

Šestnásť 240 Wp panelov teda za rok vyprodukuje cca 3840 kWh,
 na streche potom zaberú cca 25 m 2 (polykryštalické panely).

Rôzne natočené panely zabezpečujú rovnomernejšie rozloženie vyrobenej elektriny v priebehu dňa
Rôzne natočené panely zabezpečujú rovnomernejšie rozloženie vyrobenej elektriny v priebehu dňa
Termické panely pre ohrev TV a v pozadí fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie
Termické panely pre ohrev TV a v pozadí fotovoltické panely na výrobu elektrickej energie

Solárny regulátor a batérie

Vyrobený jednosmerný prúd sa následne ukladá do batérií, 

čo zaisťuje solárny regulátor.

Regulátorov existujú dva základné typy - lacnejšie a jednoduchšie

 PWM (pulse width modulation = pulzne-šírková modulácia),

 kde sa, zjednodušene povedané, nabíja rovnakým prúdom

 ako vystupuje z panelov a zároveň sa znižuje napätie podľa

 aktuálneho napätia batérií, čo vedie k výrazným stratám

 ( účinnosť cca 70%) a sofistikovanejšie maximum power

 point tracking (MPPT) regulátor sledujúci maximálny výkonový 

bod panelov (napätie x prúd). Tento regulátor znižuje napätie

 z panelov v závislosti na napätí batérií a súčasne zvyšuje prúd,

 čím dosahuje účinnosť až 99%. Regulátor je treba vyberať podľa 

zvolených panelov a batérií.

Najčastejšie sa používajú batérie o celkovom napätí 48 V, podľa

 zvoleného systému je možné použiť aj napr. 24 V alebo 12 V. 

Čím je menšie napätie batérií, tým je potreba pri rovnakom 

požadovanom výkone použiť širšiu káble. Ak budeme chcieť

 z batérií odoberať viac ako 2000 W, je vhodné zvoliť 48V systém.

 Ďalej volíme ešte kapacitu - Ah (ampér hodina), ktorá spolu s napätím 

udáva koľko energie do batérie možno uložiť. Na kapacite batérií 

tiež závisí maximálny nabíjací / vybíjací prúd, a preto je nutné pri voľbe akumulátorov zohľadniť maximálny prúd, ktorý môže dodávať regulátor

 a maximálny prúd, ktorý môže odoberať menič. Samozrejme je tiež 

dôležitá cyklickosť batérií a nároky na údržbu.

Regulátor nabíjania (vpravo) sa, ako názov napovedá, stará o prevod napätie z kolektorov na prevádzkové napätie batérií
Regulátor nabíjania (vpravo) sa, ako názov napovedá, stará o prevod napätie z kolektorov na prevádzkové napätie batérií

Menič napätia

Posledný a zároveň najdôležitejšie hlavnou časťou elektrárne

 je menič napätia, ktorý sa stará o transformovanie jednosmerného 

napätia z batérií na striedavých 230 V. Meniče sa vyrába podľa 

nominálneho napätia batérií - 12 V, 24 V alebo 48 V a požadovaného 

maximálneho výkonu - od 100 W do niekoľkých kW. Okrem výroby

 striedavého prúdu sa môžu tiež starať o nabíjanie batérií a v prípade

 nedostatku elektriny zo slnka plynulo prechádzať na prevádzku z rozvodnej siete. Pre domáce elektráreň je potreba vyberať vždy menič s čistým 

sínusovým výstupom, s ostatnými typmi (trapéz, modifikovaný sínus)

 má veľká časť elektroniky problém.

Menič následne jednosmerné napätie premení na striedavých 230 V
Menič následne jednosmerné napätie premení na striedavých 230 V

 


 

  

Základný súhrn informácií pre záujemcov o solárne fotovoltaické systémy:

  

 

 

Základné vlastnosti elektrárne musia byť:

-       Elektráreň musí byť tzv. Bezprietoková - nesmie púšťať nepotrebnú energiu do siete.

 Za takúto energiu nielen že nič nedostanete, ale ešte za ňu zaplatíte.

-       Maximálny výkon 10kWp (vysvetlíme ďalej)

 

Na čo môžete získať dotáciu:

1.       Na solárny fotovoltaický systém pre priamy ohrev teplej úžitkovej vody

Vyrobená energia putuje priamo do vykurovacej špirály a ohrieva tak vodu.

Toto je najjednoduchší a najefektívnejší spôsob využitia a naakumulované vyrobenej 

energie do teplej vody. Voda tak vlastne slúži ako akumulátor.

 

2.    Na solárny fotovoltaický systém bez batérií s tepelným využitím prebytkov

To znamená, že vyrobená energia putuje do domového elektrického rozvodu az prebytkov ohrievame vodu.

Odporúčame pre domy, kde dokážeme všetku vyrobenú energiu spotrebovať ihneď. 

Tento systém je ale úplne nefunkčný pri "blackoutu" (výpadku dodávky z rozvodnej siete).

 

3.    Na solárny fotovoltaický systém s batériami často nazývaný ako hybridný

To znamená, že počas dňa, keď vyrábame energiu a často v rodinných domoch nie sme 

schopní ju ihneď spotrebovať, sa energia ukladá do batérií pre neskoršie využitie.

Tento systém zostáva funkčný pri "blackoutu" a váš dom je potom zásobený energiou z batérií.

 

Ako je elektráreň výkonná a koľko zaberie na streche miesta?

U výkonu solárne elektrárne sa stretávame s výkonom uvedeným napr. 3kWp. Čo to vlastne znamená?

Wp = špičkový, teda maximálny výkon panela, ktorého v prevádzke dosahujeme len vzácne.

Dnes sa pre stavbu elektrárne najčastejšie používajú solárne panely o výkone 260Wp 

(veľkosť panelu je 1,6 x 1m). Takže na výkon 1kWp potrebujeme zhruba 4 panely.

 Solárna elektráreň s výkonom 3kWp sa teda skladá z 12ks panelov.

 

Koľko energie za rok taký 1kWp (4 panely) vyrobí? Je to zhruba 1000kWh.

 

V rámci dotácií "Zelená úsporám" sa počíta s maximálnou veľkosťou elektrárne na rodinnom dome

 10kWp. Aby ale bola dotácia čo najvýhodnejšie a aby sme vyrobenú energiu dokázali rozumne 

spotrebovať, musíme počítať s veľkosťou pre RD v rozmedzí 2 - 5kWp

1kWp elektrárne (4 panely) zaberú na šikmej streche zhruba 7m2. Na plochej je to o niečo viac.

 

 Koľko energie vyrobím v lete a koľko v zime?

 

Solárna elektráreň o výkon 3kWp nám vyrobí:

V letnom období priemerne 12 kWh / deň

V zimnom období priemerne 3kWh / deň

S týmto údajom musíme pracovať pri dimenzovaní kapacity batérie. Musíme odhadnúť,

 koľko energie dokážeme spotrebovať ihneď a ako veľké batérie potrebujeme na prebytky.

 

Návratnosť investície?

Návratnosť Vašej investície si orientačne jednoducho vypočítate sami.

Modelový príklad:

Mám elektráreň o výkone 3kWp. Tá nám vyrobí za rok zhruba 3x 1000kWh, teda cca 3000kWh.

 Ďalej sa pozriete do cenníka Vášho dodávateľa, koľko zaplatíte za 1 kWh (zvyčajne je to 2,5 až 4,5Kč).

Samotný výpočet môže vyzerať takto:

Vyrobíte si Vašej elektrárňou 3000kWh / rok x 4Kč = ušetríte 12.000 Kč / rok.Toto ale platí

 za predpokladu, že dokážete spotrebovať všetku vyrobenú energiu z Vašej elektrárne a to

 vo vysokej tarife, čo je ale bez batérií nereálne.

Teraz jednoducho vydelíte obstarávaciu cenu elektrárne sumou, ktorú usporíte za rok a máte

 zhruba počet rokov, za ktoré sa Vám investícia vráti.

  

Investície do solárnej elektrárne a aká je optimálna veľkosť:1.    solárny fotovoltaický systém pre priamy ohrev teplej úžitkovej vody:
Cena vr. inštalácie a DPH je 3200 Eur 
  
2. na solárny fotovoltaický systém bez batérií s tepelným využitím prebytkov
Cena vr. inštalácie a DPH je 45-50.000 Sk za 1kWp
Ideálny výkon vzhľadom k dotáciu je zhruba 3kWp. Vaša investícia je teda zhruba
 6000 Eur  
  
3. na solárny fotovoltaický systém s batériami často nazývaný ako hybridný

Ideálny výkon 2,4 kWp bude stáť orientačne 11 200 EUR.
Ideálny výkon 3,90 kWp teda bude stáť orientačne 15 600 EUR
 
Uvedené ceny sú orientačné, zahŕňajú kompletnú dodávku a inštaláciu solárne 
fotovoltaické elektrárne.

 

Je možné vyrobenú elektrinou kúriť?

Áno, možné to je. Je tu však jeden zásadný problém - kúriť potrebujeme v zimnom 

období, čo je obdobie s minimálnymi solárnymi ziskami. Deň je v zimnom období krátky,

 často je zamračené, hmly. Ak je námraza, alebo snehová pokrývka na paneloch,

 potom je systém mimo prevádzky.

Naše mnohoročné praktické skúsenosti: v zime nám solárnej energie postačí pre

 udržanie nabitých batérií, alebo ľahko prihrejete vodu v zásobníku.Solárna energia ako

 primárny zdroj vykuruje je nepoužiteľná.

 

Večšinu evrgie teda vyrobíme od jari do jesene.

Kompletný solárny systém EasySolar 1530Wp

Kód produktu:
Ostrovné solárne systémy - Kompletný solárny systém EasySolar 1530WpOstrovné solárne systémy - Kompletný solárny systém EasySolar 1530Wp
Dostupnosť: skladom
Vaša cena: € 5 050,55 
(s DPH)
 
 
Komplexné Riešenie pre rodinné domy, rekreačné objekty a podobne. Solárny systém EasySolar Moze pracovať s podporou rozvodnej siete, Alebo ineho záložného zdroja, ale ai úplne v autonómnej prevadzku.
 

Zoznam komponentov, ktoré zostava obsahuje:

6x  solárny panel IBC 260Wp 
1x  EasySolar 24V1600VA / 40A MPPT 100/50
2x  solárne batérie Victron GEL 220Ah
1x  Victron Energy Color control GX
1x  Sledovač stavu BMV-700
2x VE. direct kábel 1,8m 
1x  
komunikačný kábel RJ45 2m
1x  držiak poistky Victron Energy
1x  poistka pre fotovoltaické systémy 150A / 32V
1x  DC istič 25A
1x  prepäťová ochrana 170VDC
1x rozvodnice pre paralelné spojenie panelov 
1x kompletné tŕňová konštrukcie pre 6 panelov na šikmú strechu značky Schletter ( hliník, nerez)


 
EasySolar pomáha k vyššej miere energetickej nezávislosti na rozvodnej sieti.Zlučuje menič / nabíjačku, solárne MPPT regulátor a rozvody striedavého AC prúdu vrátane istenia do jedného kompaktného zariadenia. Ľahko sa inštaluje, je nenáročný na priestor a minimalizuje nutnú kabeláž. Sofistikovane a automaticky uprednostňuje využívanie vyrobenej solárnej energie a minimalizuje odbery z rozvodnej siete. Je určený pre napájanie 230 V AC jednofázových spotrebičov.
 
Základné informácie
EasySolar - solárny systém jednoducho s podporou vlastnej spotreby
- Minimalizuje odber energie z rozvodnej siete a uprednostňuje vyrobenú a naakumulovanú solárnu energiu
- Maximálna solárne zisky vďaka rýchlemu MPPT solárnemu regulátora
- Robustný a odolný čisto sínusový menič DC / AC
- Bezobslužný plne automatizovaný chod
- Veľmi rýchle pripojenie k rozvodnej sieti pri preťažení, alebo pri vybitej
batériu
- Funkcia GridAssist - pri preťažení odoberá zo siete len energiu, ktorú nedokáže dodať zo svojich zdrojov
- Odolný "blackoutu" - pracuje úplne nezávisle na rozvodnej sieti
- Nulové prepad do rozvodnej siete
- Vizualizácia aktuálneho prevádzkového stavu vr. dlhodobých štatistík cez internet zadarmo
- Jednoduchá a rýchla inštalácia bez nutnosti dodatočného nastavovania
- Záruka 5 rokov
 
Oblasť použitia
Komplexné multifunkčné riešenie pre rodinné domy, rekreačné objekty, chaty a podobne. Systém zvyšuje Vašej energetickú nezávislosť vlastnú vyrobenú elektrinou a napája energiou spotrebiče aj v prípade výpadkov dodávok štandardnej rozvodnej siete (blackout).
 
Popis EasySolaru
EasySolar funguje ako centrálna jednotka. Priamo na nej sa pripájajú fotovoltaické panely - zdroj solárnej energie, batérie pre skladovanie energie, prípojka rozvodnej siete ako záložný zdroj a spotrebiča. Všetko jednoducho bez potreby čokoľvek otvárať a zložito montovať alebo nastavovať. Chod a celkové fungovanie riadia vnútornú sofistikovanou logikou.


 

Ide o kompaktné zariadenie dva v jednom spájajúce zariadenie menič / nabíjačku (MultiPlus) a solárny MPPT regulátor. Menič / nabíjačka odoberá vyrobenú energiu priamo zo solárneho systému a / alebo energiu uloženú v batérii, premieňa ju na striedavý prúd a napája pripojené 230 V AC spotrebiča. V najnutnejších prípadoch (pozri ďalej) využíva aj energiu z distribučnej siete (alebo iného zdroja, napríklad generátora). Solárny MPPT regulátor maximalizuje množstvo vyrobenej energie z fotovoltaických panelov, odovzdáva energiu meničmi / nabíjačke pre napájanie spotrebičov a prebytky energie ukladá do batérie pre jej budúce využitie v čase nedostatku solárnej energie (napríklad v noci).
 
  
 
Ukážka kompletného zapojenia EasySolaru
 
 
 
 
 
Základný princíp fungovania EasySolaru
EasySolar vyrába elektrickú energiu zo slnka, priamo ju využíva pre napájanie štandardných 230 V DC spotrebičov alebo ju v prípade prebytkov vie uskladniť v batérii pre neskoršie využitie. V nutných prípadoch dokáže využívať aj energiu rozvodnej siete, na ktoré nie je funkčne nijak závislý. Maximálne uprednostňuje využívanie vlastnej vyrobenej solárnej energie pred energiou z rozvodnej siete. Odber energie z rozvodnej siete je minimalizovaný na najnutnejšie množstvo a to len v týchto prípadoch:
a) Batéria je úplne vybitá. EasySolar odoberie minimálne potrebné množstvo, aby batériu čiastočne dobil na najnutnejšie bezpečnú úroveň. Je to ochranné opatrenie proti hlbokému a dlhotrvajúcemu vybitie, ktoré predĺži životnosť batérie.
b) Raz za 28 dní (továrenské nastavenia) je vykonané ochranné dobitie batérie do plného stavu, tým sa predĺži životnosť batérie.
c) Dôjde k preťaženiu meniča. Záťaž (odber spotrebičmi) je aktuálne vyššia, než koľko je menič schopný zabezpečiť z energie zo slnka a / alebo z batérie. V tejto situácii si EasySolar pomôže energiou z rozvodnej siete.Prednostne je odoberaná vlastnej energie zo solárneho systému a / alebo z batérie, najnutnejšie potrebné množstvo energie je odoberané z rozvodnej siete. Akonáhle sa odber spotrebičmi zníži pod určitú hranicu (štandardne cca 1300 W), je odber energie z rozvodnej siete ukončený.
 
Bez dodávok energie do siete.
Ak je k dispozícii rozvodná sieť, EasySolar nikdy nedodáva energiu späť do distribučnej siete a to ani v minimálnom množstve. Ide o absolútne bezpřetokový systém nedodávající energiu ani zo solárneho systému ani z batérie smerom do rozvodnej siete. Jedná sa v podstate o solárnej Úpská. Solárnej energie, ktorú aktuálne nespotrebujú ani spotrebiče (výroba energie zo slnka je vyššia ako jej aktuálna spotreba) a nie je uložiteľné v batérii (tá je v danú chvíľu nabitá), tak EasySolar nevyrobí, čo zaistí automatickým tlmením výroby integrovaným MTTP solárnym regulátorom.
 
Sofistikovaný softvér
Pre integrovaný menič / nabíjačku existuje viac verzií softvéru, ktoré môžu byť použité na rôzne účely a nastavenia.Štandardne je od výrobcu použitý softvér rady 100, v ktorom sa EasySolar chová ako prostá UPS-ak je k dispozícii rozvodná sieť, využíva ju v plnom rozsahu a neuprednostňuje vyrobenú solárnu energiu. Pre sofistikované fungovanie popísané v tomto dokumente, teda maximálne využívanie solárnej energie a minimalizáciu odberov zo siete, je v EasySolaru nahradený pôvodný softvér špeciálnou verziou radu 300 s funkciou HUB-1.
 
Pri zámere obstaranie EasySolaru so sofistikovanou logikou maximálneho využívania solárnej energie musí byť tento zámer oznámený spoločnosti Neosolar. Zaistíme vhodnú verziu softvéru aj vlastné kompletné nastavenie EasySolaru. Pokiaľ budú spoločne s EasySolarem použití inej batérie než od spoločnosti Neosolar, musí byť oznámená kapacita tejto batérie a odporúčané hodnoty absorpčného (absoption) a udržiavacieho (float) dobíjacieho napätia. Len tak zaistíme zákonnosť nastavenie a dlhodobú spoľahlivosť a životnosť systému.
 
Stručný opis integrácia EasySolaru
Pri štandardných rodinných domov je prítomná trojfázová prípojka. Jednotlivé fázy sú privedené do hlavného rozvádzača a na každú fázu sú zapojené vybrané jednofázové spotrebiče alebo okruhy. EasySolar sa jednoducho vsunie na jednu vybranú fázu pred vstup do hlavného rozvádzača. V hlavnom rozvádzači sa potom na daný zálohovaný okruh napoja vybrané spotrebiče, ktoré chceme napájať prednostne solárnou energiou.
 
Po navýšenie výkonovej kapacity je možno viac EasySolarů radiť paralelne.
 
Zariadenie je koncipované ako jednofázové. V prípade potreby je možné z troch samostatných jednotiek vytvoriť aj trojfázový systém.
 
Výkonové charakteristiky a vlastnosti
EasySolar je schopný napájať spotrebiče výlučne len zo solárneho systému a / alebo batérie bez nutnosti využívať sieť až do všeobecného odberu spotrebičmi cca 1300 W. Odporúčame tak na EasySolar nadpájať spotrebiče bežne odoberajúce súhrnne maximálne 1300 W a len výnimočne a časovo obmedzene aj viac.
 
Ak sa odber spotrebičmi ešte vyšší ako 1300 W a je súčasne k dispozícii rozvodná sieť, začne EasySolar využívať energiu rozvodnej siete, aby predišiel svojmu preťaženiu. Za tohto stavu sa snaží maximum energie odoberať z batérie a minimum aktuálne potrebnej energie z rozvodnej siete. Pripojenie siete je plynulé bez prerušenia napájania spotrebičov. Pri odznení preťaženia je rozvodná sieť automaticky odpojená a energia sa odoberá opäť iba z batérie. Odpojenie od siete je plynulé bez prerušenia napájania spotrebičov. Jedná sa o unikátnu funkciu GridAssist. Ak nie je pri vyšších odberoch ako 1300 W k dispozícii rozvodná sieť, môže dôjsť k nedestruktivnímu preťaženiu meniča EasySolaru s prerušením dodávky napájanie spotrebičov (nie je dostatočný výkon meniča). V stave preťaženia má EasySolar snahu automaticky obnoviť napájanie spotrebičov. Ak preťaženie pretrváva, prejde menič EasySolaru do trvalého poruchového stavu (nabíjanie batérie solárnym systémom ale ďalej funguje nezávisle na meniči). Odblokovanie a uvedenie do štandardného stavu vykonáme jednoduchým manuálnym vypnutím a zapnutím na čelnom paneli EasySolaru.
 
Maximálny súhrnný odber spotrebičmi nesmie prekročiť 5000 W. Ak sa tak stane, tak sa buď menič EasySolar preťaží (odber z batérie) a zariadenie zahlási poruchu a / alebo vypadne niektorý z AC ističov na vstupe alebo výstup z EasySolaru. Pripájanie rozvodnej siete pri preťažení meniča (odber spotrebičmi nad hodnotu 1300 W, ale do všeobecného odberu 5000 W) sa deje veľmi rýchlo do cca jednej sekundy. Nehrozí tak prerušenia dodávky napájania.
 
 
 
Ľahké pripájanie
Celé zariadenie je montážno priateľské v štýle zapoj a funguj. Veľkou prednosťou EasySolaru je vnútorný káblové prepojenie meniča / nabíjačky a solárneho MPPT regulátora na spoločnú batériu v kombinácii s istením. To uľahčuje a zrýchľuje vlastnú montáž. Všetky hlavné prípoje sa realizujú v spodnej časti EasySolaru bez nutnosti jeho otvárania:
 
 
 
 
 
Výhody DC systému
EasySolar nemožno funkčne kombinovať so štandardnými sieťovými elektrárňami vybavené sieťovými meničmi.EasySolar má tú výhodu, že proces nabíjania batérie sa celý realizuje vo jednosmernom DC napätie (FV panely-MPPT solárny regulátor-batérie). Súčasne EasySolar využíva práve vyrobenú solárnu energiu k priamemu napájanie pripojených spotrebičov prevodom z jednosmerného (DC) napätie na striedavú (AC) formu. Práve vyrobená energia je tak priamo využívaná spotrebičmi aby musela byť najprv uložená do batérie. Tým sa ďalej obmedzujú energetické straty a opotrebovanie batérie. Oproti iným systémom so sieťovými meničmi tu nie sú zbytočné straty prevodom energie na striedavú formu a zase späť na jednosmernú (batérie). Zbytočne tak systém neprichádza o energii jej transformáciou.
 
Color Control GX - Vzdialené sledovaní kdekoľvek a kedykoľvek
Voliteľným zariadením je externý displej Color Control GX napojiteľný dátovo na EasySolar. Na veľkom a farebnom displeji sa prehľadne zobrazuje aktuálny prevádzkový stav vrátane hodnôt. Prehľadne vidíte aktuálny stav celého systému:

 
Na obrázku vyššie je ukážka prevádzkového stavu EasySolaru:
AC input - odoberaná energia z rozvodnej sústavy, ktorá je 0 W (bez odberu)
AC loads - neodoberá energia spotrebiče, ktoré momentálne neodoberajú žiadnu energiu (záporná hodnota je v rámci presnosti merania)
Ikona batérie vľavo dole - miera nabitia batérie 98%, odber 0 W a 0 A, aktuálne napätie batérie 25,8 V
Ikona solárneho MPPT regulátora 100/50 vpravo dole - aktuálny výkon z FV poľa 191 W
 
Pomocou kábla, alebo prídavného wi-fi modulu (nie je súčasťou displeja) pripojíte Color Control GX k internetu a máte možnosť zadarmo plne sledovať Váš systém kedykoľvek a kdekoľvek na svete cez VRM portál výrobcu Victron. Zhromažďujú sa tu dáta za posledných niekoľko mesiacov a vizualizujú sa do prehľadných grafov. Máte podrobné informácie o napätí, prúdu a výkonu na strane Batérie, miere nabitia batérie v%, solárnych ziskoch priebehu dňa a fázach dobíjanie batérie solárnym systémom. Viete, kedy bola pripojená rozvodná sieť a koľko energie bolo odobraté. Pre viac informácií môžete vyskúšať demo účet pre vzdialené sledovanie tu:https://vrm.victronenergy.com/. Ukážka vizualizácia solárnych ziskov (horný graf) a priebeh napätia (modrá krivka) a prúdu (oranžová krivka) na batériu (spodný graf) za posledných 24 hodín:
 

Fotovoltaický ohrev vody - KERBEROS

 

Fotovoltaický ohrev vody so zariadením SOLAR KERBEROS ponúka vďaka MPP trackeru vyššia výťažnosť solárnych ziskov, priemerne o 30%, oproti systému s priamym napojením solárnych panelov. Jeho univerzálnosť dovoľuje napojenie na akúkoľvek vykurovaciu špirálu s výkonom 2-3 kW, v akomkoľvek zásobníku či akumulačnej nádrži a je plne funkčný aj v miestach bez prívodu elektrickej energie z rozvodnej siete. Oproti fototermickým systémom je tu výrazne jednoduchšie montáž vedenia a de facto nulové náklady na prevádzku a servis, navyše v prípade prebytkov energie nedochádza k stagnácii systému, ale vzniknuté prebytky je možné zužitkovať cez DC výstup. Všetky dôležité informácie a nastavenia vám zobrazí integrovaný farebný displej s intuitívnym dotykovým ovládaním. Distribútorom zariadení SOLAR KERBEROS je spoločnosť Neosolar.Objednávať
 
Zostava Solar Kerberos 320.B 2,08kW
Fotovoltaický systém Solar Kerberos - túto zostavu je možné pripojiť k ľubovoľnej vykurovacej špirále s výkonom 2-3kW, umiestnené v akomkoľvek zásobníku.Dostupnosť: sklado
Cena: € 2 924,69 
 
 
 
ks
Fotovoltaický systém Solar Kerberos - túto zostavu je možné pripojiť k ľubovoľnej vykurovacej špirále s výkonom 2-3kW, umiestnené v akomkoľvek zásobníku.
Zostavu je možné pripojiť k ľubovoľnému zásobníku, bojleru či akumulačnej nádrži obsahujúci vykurovaciu jednofázovú špirálu s výkonom 2-3kW. V zostave sa počíta s umiestnením panelov na šikmú strechu pomocou tŕňové konštrukcie s usporiadaním solárnych panelov v dvoch radoch po troch.
 
Zostava obsahuje:
6x Solárny panel IBC 260Wp  (celkový výkon 1,56kW) 
1x kompletné univerzálny tŕňová konštrukcie na šikmú strechu pre 6 panelov
1x  prepäťová ochrana 600V  DC 
2x  Poistný odpojovač 10A  + 2x náhradná poistka
 
 
Kompletná inštalácia
Veľmi radi Vám pripravíme kompletnú kalkuláciu vrátane kabeláže a inštalácie, ktorá je vždy individuálne a líši sa podľa miesta inštalácie, typu strechy, vzdialenosti panelov od zásobníka, využitie či nevyužitie existujúceho zásobníka atď.
 
 
 
S poklesom cien fotovoltaických panelov posledných rokov sa ponúka možnosť ich využitia pre ohrev úžitkovej vody. Český výrobok SOLAR KERBEROS ide tomuto trendu v ústrety a ponúka kompaktné riešenie so všetkými potrebnými funkciami pre čo najväčšiu univerzálnosť použitia. Je koncipovaný pre použitie s maximálne šiestimi sériovo ovládanými mono alebo polykryštalickými panely o celkovom maximálnom výkone 1,5 kWp, maximálnym napätím 280 V a prúdom 8 A. Samozrejmosťou pre maximalizáciu solárnych ziskov je integrovaný MPP tracker s DC / DC meničom s prevádzkovým rozsahom 120 - 260 V. SOLAR KERBEROS nemusí byť napájaný sieťovou elektrinou. Môže pracovať v plne ostrovnom režime, čo je dôležitý predpoklad pre použitie v objektoch bez elektrickej energie.
 
 
Digitálny displej zaručuje prehľadnosť
SOLAR KERBEROS je vybavený farebným podsvieteným displejom s intuitívnym dotykovým ovládaním, nastavovaním a zobrazovaním. Užívateľ má k dispozícii aktuálne hodnoty napätia, prúdu a výkonu FV panelov. Ďalej sa zobrazuje vstupné a výstupné napätie, výstupný prúd, výstupný výkon, účinnosť a teplota MPP trackeru. Základnými nadstavovanými parametre je minimálna teplota vody, ktorá má byť dohrevom udržiavaná a maximálna dosiahnuteľná teplota pri solárnom ohreve. Zadáva sa aj nominálny výkon pripojeného el. telesa. Kerberos podáva prehľadné informácie o dennom a celkovom množstve vyrobenej energie zo slnka a súčasne spotrebovanej energii zo siete. SOLAR KERBEROS je vybavený záložnou batériou pre uchovanie základného nastavenia pre prípad nízkych solárnych ziskov v ostrovnom režime.

 
Riešenie dohrevu
SOLAR KERBEROS ale ponúka omnoho viac. V prípade nedostatočného ohrevu slnkom zaistí dohrev vody elektrinou zo siete. Možno ho kombinovať s ľubovoľným elektrickým telesom o výkone 2 - 3 kW a to vrátane tých, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou najmä existujúcich bojlerov. Solárny ohrev a elektrický sieťový dohrev sa realizuje len v jednom spoločnom telese bez nutnosti inštalácie druhého dohřevného telesa. U telies s vlastným termostatom je nutnou podmienkou jeho deaktivácia. Telesa bez termostatu je možné používať bez úprav. Funkciu prevádzkového a havarijného termostatu preberá SOLAR KERBEROS. Ten tiež prípadne zaistí elektrický dohrev, je možné využiť aj signál nízkeho tarifu pre optimalizáciu nákladov na ohrev zo siete. Bez obmedzenia je možné využívať ďalšie spôsoby dohrevu (tepelné čerpadlo, plyn, kotol na tuhé palivá, atď.).
 

Solárny ohrev teplej vody

Solárny ohrev teplej úžitkovej vody (TÚV) je v súčasnej dobe pre bežné domácnosti z ekonomického hľadiska jednoznačne najlepším spôsobom využitia slnečnej energie. U správne nadimenzovaného a inštalovaného systému s najlepším pomerom investičných nákladov a získaného tepla je priemerné ročné solárne pokrytie ohrevu vody približne 60%.  

V letnom období pri celodennom slnečnom svite možno bežne inštalovaným solárnym systémom ohriať vodu z 10 ° C na 50 až 60 ° C. V najchladnejších a najmenej slnečných mesiacoch možno pri celodennom jasnom počasí zohriať vodu z 10 ° C na 20 ° C i viac.  
Pre ohrev teplej vody je možné využiť ako ploché tak vákuové (trubicové) kolektory. Z ekonomického hľadiska jednoznačne odporúčame použitie plochých kolektorov. 
Životnosť solárneho zariadenia ako celku je 25 rokov. Investície do tohto typu solárneho systému sa jednoznačne oplatí.Ďalším plusom je napríklad zvýšenie energetickej nezávislosti a zníženiu poškodzovania životného prostredia oproti používania konvenčných zariadení.
 
   
 

TYPY solárne sústavy
 
 
1. Štandardné tlakový systém
 
 solárne systémy
 
Medzi kolektorom a tepelným výmenníkom zásobníka je uzavretý okruh naplnený nemrznúcou zmesou. Okruh je pod tlakom a kvapalina je uvádzaná do pohybu obehovým čerpadlom riadeným elektronickou reguláciou. Čerpadlo je v chode len pokiaľ je na kolektoroch vyššia teplota ako v zásobníku. Jedná sa o najbežnejší typ solárneho systému určeného na celoročnú prevádzku na bežné rodinné domy.
 
 

2. Systém s vyprázdňovaním kolektorov
 


Medzi kolektory a zásobníkom je uzavretý okruh, ktorý je len z časti naplnený nemrznúcou kvapalinou. Okruh nie je pod tlakom a kvapalina je uvádzaná do pohybu obehovým čerpadlom riadeným elektronickou reguláciou. Čerpadlo je v chode len pokiaľ je na kolektoroch vyššia teplota ako v zásobníku. Pokiaľ nie sú solárne zisky alebo je zásobník nahriaty, kvapalina je v dolnej časti systému a kolektory sú prázdne. Ak sú solárne zisky, čerpadlo vyženie kvapalinu do kolektora, ktorá potom steká do záchytnej nádoby, kde sa separuje od vzduchu a ďalej pokračuje do zásobníka, kde odovzdáva teplo.Pri vypnutí čerpadla stečie kvapalina z kolektorov do záchytnej nádoby. Systém má tú výhodu, že tu nehrozí prehriatie a problémy s tepelnými prebytky. Systém je výhodný najmä pre nárazovo obývané rekreačné objekty.
 
 

3. Samoťažný systém
 
 solárne systémy
 
Jednoduchý systém pri ktorom dochádza k ohrevu zásobníka samotiažou. Nemrznúca kvapalina ohriata v kolektoroch je ľahší a stúpa do výmenníka zásobníka, kde odovzdáva teplo vode a klesá späť do kolektorov. Základnou podmienkou je umiestnenie zásobníka vyššie než kolektor. Pri celoročnej prevádzke je nutné umiestniť zásobník do nezámrzného priestoru. Systém je vhodný najmä na rekreačné chaty a to aj do miest bez elektrickej energie, ktorá je u iných systémov nutná pre chod regulácie a obehového čerpadla.
 
 
 
DOOHREV VODY
 
Pre celoročné zabezpečenie teplej vody musí byť riešený jej dohrev. Pre ten môžeme použiť prakticky akýkoľvek z bežne využívaných energetickým zdrojov a technických zariadení. Solárne sústava a dohřevné zariadenie musí byť jeden navzájom zladený a efektívne pracujúci systém, ktorý maximalizuje efektivitu solárneho systému a minimalizuje potrebu dohrevu. Dohřevné zariadenie nesmie "prekážať" solárnemu systému v jeho efektivite.
 
Neexistuje jeden najlepší univerzálny spôsob riešenia dohrevu, každý má svoje prednosti a nedostatky v závislosti na konkrétnych podmienkach inštalácie.
 
 
1. Dohrev v rámci solárneho zásobníka
 
Dohrev prebieha priamo v solárnom zásobníku v jeho hornej časti pomocou elektrickej vykurovacej špirály alebo špirálového výmenníka od kotla, alebo oboma. Jedná sa o jeden z najčastejších spôsobov dohrevu. Výhodou je priestorová nenáročnosť a nižšie obstarávacie náklady. Nevýhodou nižšia efektivita z dôvodu uberanie tepelnej kapacity zásobníka dohrevom.
 
solárne systémy 

 
Voda je v solárnej zásobníku ohrievaná len slnkom. Dohrev prebieha v samostatnom zariadení po výstupe vody zo solárneho zásobníka. 

solárne systémy

solárne systémy
 
solárne systémy
 
Tu sú spomenuté len základné skutočnosti a princípy solárneho ohrevu vody a dohrievanie. Problematika je samozrejme ďaleko širšie. Vykonávame nezáväznej  obhliadky miesta realizácie s vypracovaním konkrétneho technického riešenia a cenovej kalkulácie. V prípade Vášho záujmu nás prosím navštívte alebo kontaktujte.