SIEA dotácie

Harmonogram prvých plánovaných kôl na rok 2022 ešte neje známy.

Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine. Informácie o ďalších termínoch, kedy bude možné požiadať o poukážku, SIEA spresní v nasledujúcich mesiacoch.

 

 

1Ak posledný deň lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty na predloženie žiadosti o preplatenie poukážky najbližší nasledujúci pracovný deň.

 

Predmet podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE

Predmetom podpory inštalácie malých zariadení na využívanie OZE je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE (ďalej aj ako „zariadenie“), ktorými sú:

 1. fotovoltické panely (výroba elektriny);
 2. veterné turbíny (výroba elektriny); (zatiaľ nie je možné vydať poukážky na tieto zariadenia)
 3. slnečné kolektory (výroba tepla);
 4. kotly na biomasu (výroba tepla);
 5. tepelné čerpadlá (výroba tepla).

Konkrétny výrobný typ zariadenia, na ktorý je možné poskytnúť príspevok, musí byť uvedený v zozname oprávnených zariadení, ktorý vedie SIEA.

 

 

PRI VYHODNOCOVANÍ ŽIADOSTÍ INFORMAČNÝ SYSTÉM NEZOHĽADŇUJE IBA ČAS, KEDY DOMÁCNOSŤ POTVRDÍ ZÁUJEM O POUKÁŽKU PROSTREDNÍCTVOM ODKAZU DORUČENÉHO V EMAILOVEJ SPRÁVE, ALE AJ UPLATNENIE UPREDNOSTŇUJÚCICH KRITÉRIÍ. V PRÍPADE 5. KOLA, KTORÉ BUDE ZAMERANÉ LEN NA PODPORU ZARIADENÍ NA VÝROBU TEPLA, MÔŽU ŽIADATELIA UPLATNIŤ DVE UPREDNOSTŇUJÚCE KRITÉRIÁ. NAJVYŠŠIU PRIORITU MÁ PODPORA ZARIADENÍ NA VÝROBU TEPLA V BUDOVÁCH, KDE BOLI VYKONANÉ OPATRENIA NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE. DRUHÉ KRITÉRIUM S MENŠOU VÁHOU SÚVISÍ S TÝM, ČI BUDE ZARIADENIE VYUŽÍVANÉ V LOKALITÁCH, KDE NIE JE SÚ VYBUDOVANÉ SYSTÉMY CENTRALIZOVANÉHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM. INFORMAČNÝ SYSTÉM ŽIADOSTI S UPLATNENÝM UPREDNOSTNENÝM KRITÉRIOM AUTOMATICKY POSUNIE PRI VYHODNOCOVANÍ PRED ŽIADOSTI, KTORÉ KRITÉRIÁ UPLATNENÉ NEMAJÚ.ŠTVRTÉ KOLO ZELENEJ DOMÁCNOSTIAM SA BLÍŽI. NA ČO NEZABUDNÚŤ?


SIEA v žiadnom prípade neodporúča domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu. Veľmi dôležité je vopred si prečítať manuál k podávaniu žiadosti. Po otvorení kola o 12. h bude možné na stránke zelenadomacnostiam.sk vyplniť elektronický formulár žiadosti. „Upozorňujeme, že vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Pre ukončenie žiadosti je nutné okamžite potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je obratom doručený v e-mailovej správe. Ak odoslanú správu nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam,” vysvetlil S. Jurikovič.
Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií. V prípade 4. kola, ktoré bude zamerané len na podporu zariadení na výrobu elektriny, je jediným uprednostňujúcim kritériom využitie akumulácie. Podľa vyplnenia hodnoty kapacity akumulátorov v elektronickom formulári, informačný systém automaticky zaeviduje, či žiadateľ toto uprednostňujúce kritérium využil.
Podpora umožňuje domácnostiam zabezpečiť si nielen kvalitné zariadenie, ale aj odbornú montáž, a preto je veľmi dôležitý výber zhotoviteľa. Len dôsledne vykonaná inštalácia fotovoltických systémov zaručí bezpečnú a bezproblémovú prevádzku, ktorej výsledkom môže byť úspora nákladov.
V prípade otázok k vypĺňaniu žiadosti je možné kontaktovať pracovníkov SIEA e-mailom alebo telefonicky na číslach uvedených na stránke Zelená domácnostiam.
Odporúčanie pre domácnosti

FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY SÚ VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA. JE V ZÁUJME DOMÁCNOSTI, ABY ICH INŠTALÁCIU VYKONALA ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA NA INŠTALÁCIU ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA VYHLÁŠKY Č. 508/2009 Z. Z. V PRÍPADE ZLOŽITEJŠÍCH INŠTALÁCIÍ TREBA ZVÁŽIŤ AJ VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. PRI UVEDENÍ ZARIADENIA DO PREVÁDZKY JE POTREBNÉ VYKONAŤ AJ ODBORNÚ PREHLIADKU A ODBORNÚ SKÚŠKU VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA (REVÍZIU).

Bliišie info.na stránke:
https://zelenadomacnostiam.sk/sk/ziadost-o-poukazku/

Subjekty oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku v postavení užívateľa (domácnosť)

Subjekty, ktoré sú oprávnené požiadať o poskytnutie príspevku:

Na inštaláciu fotovoltických panelov, veternej turbíny, slnečných kolektorov, kotla na biomasu a tepelného čerpadla v rodinnom dome:

 1. fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu,
 2. fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi rodinného domu,
 3. fyzická osoba alebo fyzické osoby, ktoré sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a ktorí sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov,

pričom na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby,
 • rodinný dom nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu,
 • o nákladoch spojených s užívaním rodinného domu týkajúcich sa dodávanej energie v rozsahu väčšom ako je 15% celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom sa nesmie účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov alebo iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácii vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť väčšia ako 15% podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom alebo inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov),
 • rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.