VŠETKO O KOTLOCH

23.01.2016 10:04
Rotterdam

Výber kotla


Základnou otázkou, ktorú je nutné si položiť je, akým 
palivom chceme vykurovať a akú účinnosť by zvolené 
zariadenie malo mať. Ideálne by bolo, aby kotol spaľoval 
každý druh paliva, to je však možné iba v klasickom kotle
 s pevným roštom, v ktorom zhorí v podstate všetko čo sa
 do neho nasype. V tomto prípade však o účinnosti 
zariadenia, kvalitnom spaľovaní, komforte obsluhy či dokonca 
o ekológii nemožno hovoriť. Pri výbere kotla sa na prvom mieste
 rieši otázka najlacnejšieho paliva na trhu. V kotloch môžeme 
spaľovať tuhé, plynné a kvapalné palivá, pričom kotly na tuhé 
palivá môžu byť obsluhované ručne alebo automaticky. 
Ak chceme hovoriť o modernom ekologickom kotle s pohodlnou 
obsluhou, je potrebné zvoliť automatický kotol.Skôr ako 
sa rozhodnete zaobstarať si zdroj tepla pre vykurovanie, 
zamyslite sa nad tým, čo od neho očakávate. Venujte 
dostatok času voľbe správneho vykurovacieho systému. 
Nechajte si poradiť od skutočných odborníkov, počúvajte, 
čo Vám ktorá firma ponúka a ako je schopná Vám svoj 
produkt vysvetliť a obhájiť. Iba tak môžete predísť 
finančným stratám. Súčasný trh ponúka široký rad rôznych 
kotlov v závislosti od použitého paliva, komfortu obsluhy 
a tepelného výkonu, od čoho sa odvíja i cena kotlov. 
Voľba výkonu kotla je závislá od výpočtu tepelných strát, 
ktoré sú dané tepelnotechnickými vlastnosťami objektu 
a klimatickými podmienkami lokality, v ktorých sa vykurovaný
 objekt nachádza.

Rozdelenie kotlov

 • Kotle na tuhé palivá
    - prehorievacie
    - odhorievacie
    - splyňovacie
 • Automatické kotle
    - kotle na pelety a drevnú štiepku
 • Plynové kotle
    - nízkoteplotné
    - vysokoteplotné
    - kondenzačné-
 • Kotle na kvapalné palivá
 • Kotle s ručnou obsluhou sú charakteristické tým, že nakladanie paliva do kotla sa uskutočňuje ručne. Väčšinou sa ako palivo používa uhlie, koks, drevné brikety alebo kusové drevo. Kotle s ručnou obsluhou sa najviac používajú pri výkonoch do 50 kW, v dôsledku výstavby nízkoenergetických domov sa v súčasnosti vyrábajú už aj kotle s výkonom nižším ako 15 kW. Pri malých kotloch sa palivo dodáva do kúreniska cez horné nakladacie dvierka alebo z čelnej strany. Prívod spaľovacieho vzduchu zabezpečuje prirodzený ťah komína alebo ventilátor. Použitie ventilátorov má výhodu v tom, že prívod spaľovacieho vzduchu a tým aj proces spaľovania nie je závislý na vonkajších poveternostných podmienkach, ktoré do značnej miery ovplyvňujú ťah komína. Zdroje tepla na tuhé palivá možno rozdeliť podľa spôsobu spaľovania na kotle s prehorievaním paliva, kotle so spodným odhorievaním a splyňovacie kotle.

  Kotle s prehorievaním paliva

  Ide o najjednoduchší spôsob spaľovania so spodným prívodom vzduchu, ktorý prechádza smerom hore cez palivo. Najvhodnejším palivom pre tieto kotle je koks, pretože neobsahuje prchavú zložku. Výkon kotla sa dá lepšie regulovať a emisie sú prijateľnejšie ako pri spaľovaní dreva alebo hnedého uhlia. Drevo v tomto kotle prehorieva veľmi rýchlo a plyny nezhoria úplne, väčšina uniká do komína a s nimi aj nevyužitá energia, čím klesá účinnosť kotla. Preto nie sú prehorievacie kotle vhodné na drevo. Často sa používa rovnaká konštrukcia pre hnedé uhlie a koks, kde sa len presunie klapka určujúca spôsob horenia - prehorievanie pre koks a odhorievanie pre uhlie.

  Kotle s odhorievaním paliva

  Kotle so spodným odhorievaním paliva sa líšia od prehorievacích v prívode vzduchu. Vzduch sa neprivádza k celému objemu paliva, ale len pod rošt, kde horí len spodná vrstva paliva v zásobníku. Zvyšok paliva sa vysušuje a pomaly sa z neho uvoľňujú plyny, ktoré neskôr zhoria. Vhodným palivom pre tieto kotle je hnedé uhlie a drevo.

  Splyňovacie kotle

  Splyňovanie je vysokoteplotný termochemický proces uskutočňovaný za prítomnosti malého množstva kyslíka, ide teda o nedokonalé spaľovanie, pričom vzniká zmes horľavých plynov s vysokou energetickou hodnotou. Splyňovanie v splyňovacom kotle prebieha v troch fázach:

  Rozdelenie kotlov

  • vysúšanie a splyňovanie drevnej hmoty
  • horenie drevného plynu na tryske s prívodom predhriateho sekundárneho vzduchu
  • dohorievanie v nechladenom spaľovacom priestore

  Ako palivo je najvhodnejšie pre tieto kotly drevo s vlhkosťou 12 – 20 %. Účinnosť kotla je až 90 %, výkon sa dá plynulo regulovať od 40 do 100 %.

 • Kotly s automatickým riadením sa vyznačujú tým, že okrem regulácie tepelného výkonu sú schopné riadiť aj prívod paliva. Automatické kotly dosahujú účinnosť 80 – 95 %, pričom platí, že čím viac je kotol špecializovaný na jeden druh paliva, tým má vyššiu účinnosť. Spaľovať v ňom môžeme uhlie, pelety i štiepku. Zapaľovanie je automatické pomocou horúceho vzduchu alebo žíhacej elektródy. Pre zabezpečenie maximálneho komfortu obsluhy si opatrite kotol so zásobníkom a automatickým podávačom paliva. Platí tu zásada, čím väčší zásobník, tým lepšie. Pre kotly s výkonom 25 kW je dobrým štandardom obsah zásobníka 250 l. Absolútny vrchol luxusu predstavuje kotol s automatickým vyberaním popola. Najčastejšie sa pri automatických kotloch využíva systém spaľovania so spodným, resp. priečnym prívodom paliva a roštové spaľovanie. Ceny týchto kotlov sa pohybujú okolo 3 až 4 tisíc eur.

  Kotle na rastlinnú biomasu

  Kotle na pelety a štiepku nie je možné využiť pre spaľovanie rastlinnej biomasy vo forme zrna alebo sečky. Vyplýva to z viacerých nedostatkov fytomasy v porovnaní s drevnou biomasou. Obsah popola je asi desaťnásobne vyšší ako u dreva, tiež obsah dusíka, draslíka a chlóru. Tieto prvky sa podieľajú na vyššej tvorbe emisií, do značnej miery ovplyvňujú tvorbu korózie v kúrenisku a vo výmenníku a tiež tvorbu škvary, čo je veľmi dôležité pre konštrukciu kúreniska. Zložitejšia technika spaľovania, vyššia odolnosť voči korózii, riadenie tvorby emisií a tiež odlučovanie prachových častíc z odchádzajúcich spalín do ovzdušia si samozrejme vyžaduje aj vyššie náklady.

  Kombinované kotly

  Kombinované kotly sú určené pre viac druhov paliva. Pracujú v ručnom režime pri spaľovaní dreva a keď majiteľ opäť zatúži po maximálnom pohodlí, prepne na automat. Súčasne sú možné nasledujúce kombinácie jednotlivých druhov palív bez úprav na kotle: kusové drevo a pelety, kusové drevo a zemný plyn, kusové drevo a ľahký vykurovací olej. Tento typ kotla sa vyznačuje vysokou účinnosťou (až 92 % pri menovitom výkone), čo sú prakticky rovnaké hodnoty ako pri špeciálnych kotloch určených iba pre jeden druh paliva.