Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom

08.02.2016 20:15

Celé vykurovacie teleso je teplé

Ak je vykurovacie teleso teplé len v hornej polovici, je to v poriadku. Naopak, ak je celý teplý, môže to signalizovať problém. Voda, ktorá opúšťa radiátor, by mala byť aj o viac ako 10 °C chladnejšia, ako tá, ktorá do radiátora vstupuje. Platí to aj v prípade, ak je regulačná hlavica nastavená na najvyšší stupeň.

 

Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom

Máte zateplený bytový dom? Inštalovali vám domovú kotolňu či odovzdávaciu stanicu tepla? Vymenili ste v bytoch okná alebo niektoré vykurovacie telesá aj s termoregulačnými ventilmi? Aj to sú dôvody na to, aby ste si nechali skontrolovať, či je vykurovacia sústava vo vašom bytovom dome správne hydraulicky vyregulovaná. Vyregulovaním zabezpečíte efektívnu prevádzku vykurovania a znížite poruchovosť.

 

Prečo kontrolovať vyregulovanie

Nastavenie vykurovacej sústavy je potrebné kontrovať aj napriek tomu, že už bola vyregulovaná v minulosti. Zmien a nesystémových zásahov do sústavy mohlo byť odvtedy niekoľko. Navyše mnohé z vtedajších technických riešení sú už prekonané. Ak sústava nefunguje správne, môže sa to prejaviť hlukom, nedokurovaním alebo zbytočným prekurovaním. No v mnohých prípadoch o tom ani nemusíte vedieť. Dôsledné vyregulovanie odstráni aj väčšinu skrytých porúch. Často dokáže významne znížiť faktúry domu za teplo. Platí to predovšetkým po zateplení, keď podstatne klesne potreba tepla.

 

Vyregulovanie vykurovacej sústavy bytových domov vyžaduje aj legislatíva
§ 8 Zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
Vlastník existujúcej budovy je povinný zabezpečiť reguláciu zásobovania teplom v budove a hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do jej tepelnej ochrany alebo technického systému.
§ 11 zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti
Vlastník budovy, ktorej celková podlahová plocha je väčšia ako 1 000 m2, je povinný do konca roka 2017 zabezpečiť a následne udržiavať hydraulicky vyregulovaný vykurovací systém v budove s ústredným teplovodným vykurovaním.

Prvá vlna úspor

Na potrebu vyregulovania sa začalo na Slovensku poukazovať po roku 1986. Postupne bolo hydraulicky vyregulovaných 90 % vykurovacích sústav v bytových domoch. V mnohých si nechali na vykurovacie telesá nainštalovať popri termoregulačných ventiloch a hlaviciach aj pomerové rozdeľovače tepla, ktoré slúžia pri rozpočítavaní nákladov. Aj vďaka týmto opatreniam klesla spotreba tepla v bytových domoch za posledných 10 rokov o viac ako 30 %.

Čo je hydraulické vyregulovanie

Cirkuláciu vody vo vykurovacej sústave zabezpečuje obehové čerpadlo. Aby teplá voda prúdila optimálne ku všetkým radiátorom, je potrebné zohľadniť, koľko tepla uniká z objektu, aký je zdroj tepla a režim vykurovania, ale aj podrobne zmapovať aktuálny stav vykurovacej sústavy. Na základe toho sa nastavia vhodné prietoky a tlakové pomery. Slúžia na to moderné regulátory diferenčného tlaku a regulačné ventily na vstupe do objektu, prípadne na stúpajúcich potrubiach. Pri prvom vyregulovaní sú zvyčajne priamo na radiátoroch inštalované aj prednastaviteľné termoregulačné ventily s regulačnými hlavicami. To však neznamená, že sústava je hydraulicky vyregulovaná natrvalo. Ak sa podmienky zmenia, treba tomu sústavu prispôsobiť. Inak systém nemusí fungovať správne.

Na čo sa pýtať

Ak už máte raz sústavu vyregulovanú, určite sa zaujímajte o to, do akej miery sa pri pôvodnom vyregulovaní zohľadnilo, že sa môže radikálne znížiť potreba tepla po zateplení, prípadne, že bude zmenený zdroj tepla. Pri väčšine starších vyregulovaní, neboli sústavy z hľadiska dnešných technických možnosti vyregulované optimálne. V sústavách zvyčajne chýbajú vhodné ventily umožňujúce úpravu nastavenia prietokov a stabilizáciu tlakov. Ak sa so zmenami podmienok rátalo, aj takéto sústavy treba skontrolovať a prestaviť na nové podmienky. Zvyčajne si to vyžaduje jednoduchšie a finančne nenáročné úpravy.

Koľko stojí prvé vyregulovanie

Náklady na prvé vyregulovanie sú v porovnaní s investíciami do zateplenia podstatne nižšie. Vo väčšine prípadov sa vďaka usporenej energii vrátia skôr ako do troch rokov. Projekt vyregulovania by mal vychádzať nielen z dostupnej dokumentácie vykurovacej sústavy, ale aj zo zistenia reálneho stavu konkrétneho domu. Pri obhliadke totiž možno overiť nielen to, čo je už nainštalované, ale aj to, ako to je nainštalované. Náklady na prvé vyregulovanie vrátane inštalácie regulačnej hlavice a termoregulačného ventilu sa zvyčajne pohybujú od 45 € do 75 € na vykurovacie teleso. Samozrejme v závislosti od kvality technického riešenia, použitých komponentov a rozsahu prác.

 

MNO_SIEA_02_004_.jpgPorovnajte si
Modelový bytový dom
11-poschodí, 71 bytov, 196 radiátorov
Náklady na prvé vyregulovanie vrátane inštalácie regulačnej hlavice a ventilu: 8 820 € – 14 700 €
Priemerný náklad na vykurovacie teleso 45 € – 75 €
Náklady na kontrolu vyregulovania: od 100 €

 
Ako overiť nastavenie

Základná diagnostika nastavenia už raz vyregulovanej vykurovacej sústavy nestojí veľa. Za výjazd technikov a posúdenie vyregulovania môžete zaplatiť 100 až 200 €. Ak je to technicky možné, počas prehliadky zmerajú tlakové pomery a prietoky v sústave a overia funkčnosť hlavných ventilov. V prípade, že si to sústava vyžaduje, do hodnotiacej správy uvedú aj návrh opatrení na úsporu tepla. Potreby úprav môžu byť výrazne odlišné a tomu zodpovedá aj cena. Niekedy stačí zmeniť nastavenie existujúcich ventilov. Inokedy je potrebné doplniť zopár armatúr na spoločné rozvody vykurovania a občas je dokonca nevyhnutné vymeniť aj ventily v bytoch. Preverenie ich nastavenia by malo byť súčasťou kvalitného preregulovania.

Správnosť potvrdí meranie

Po vyregulovaní získa objednávateľ protokol, ktorý slúži aj ako doklad pre inšpekciu. V protokole bývajú uvedené prietoky, tlaky a pripojovacie parametre v čase odovzdávania sústavy do prevádzky. Je rozdiel, či sú tieto údaje len vypočítané na základe informácií z projektu, alebo je aj meraním potvrdené, že sústava aj v skutočnosti pracuje optimálne a s odchýlkami, ktoré pripúšťa príslušná technická norma. Meranie by malo preukázať, že technické riešenie nezostalo len na papieri, ale že sa ho reálne podarilo uviesť do praxe.

 

MNO_ZATEPLOVANIE_024_m.jpgKtoré bytové domy by sa mali zaujímať o vyregulovanie?
- S nevyregulovanou sústavou
- Ak sa vyregulovanie uskutočnilo dávno a technológie sú prekonané alebo majitelia bytov svojvoľne zasahovali do sústavy
- So zle vyregulovanou sústavou
- Domy po zateplení
- Domy po inštalácii domovej kotolne alebo kompaktnej odovzdávacej stanice tepla

 

Aké sú signály, že vykurovacia sústava nepracuje správne

Do akej miery sa vo vykurovacích sústavách bytových domov plytvá energiou a čo sú skutočné príčiny porúch, zistia len špecialisti. Aj obyvateľ bytu však môže spozorovať, že sústava nepracuje správne. Najčastejšími znakmi býva nepríjemný hluk, ale aj nedokurovanie či zbytočné prekurovanie miestností.

 

Čo naznačujú signály
- Hluk a vykurovacie teleso hrejúce už na stupni dva sú typickejšie pre nedoregulované objekty, ktoré boli zateplené.
- Nedokurovanie je v niektorých situáciách charakteristickejšie skôr pre výmenu zdroja, i keď jej dôsledkom môže byť aj hluk.
- Po zateplení domu sa nedokurovanie zvyčajne nezhorší, problémy sú skôr so zhoršením regulovateľnosti a s nadmerným vykurovaním.

Hluk ako najčastejší dôvod

Hluk vykurovacej sústavy je najčastejším dôvodom na opakované vyregulovanie po zateplení. Majiteľov bytov obťažuje podstatne viac, ako predstava, že plytvajú teplom. Hlukom sa prejavuje vysoká rýchlosť prúdenia vykurovacieho média cez malý otvor termoregulačného ventilu. Keď sa začnú zatvárať termoregulačné ventily v bytoch, čerpadlo pracuje s menším prietokom. Vodu do zatvorených ventilov vtedy tlačí s oveľa väčšou razanciou. Riešením je správne vyregulovanie. Väčšinou býva spojené s inštaláciou regulátorov diferenčného tlaku na päte domu, prípadne na stúpacích rozvodoch. Ich cena sa začína nad 200 € a končí pri 1 000 € za kus. V minulosti sa pri vyregulovaní používali málokedy.

Prekurovanie miestností

Pôvodné vykurovacie sústavy sa po obnove domu stávajú o 20 až 40 % predimenzované. Ak boli pred zateplením v dome radiátorové ventily otvorené naplno, v miestnostiach mohlo byť v priemere napr. 24 °C. Potom, čo sa dom zateplí a neurobia sa žiadne ďalšie opatrenia, napríklad úprava ekvitermickej krivky alebo vyregulovanie, teplota v bytoch môže dosiahnuť aj 28 °C. Vyregulovanie znižuje maximálne dosiahnuteľnú teplotu v bytoch a obmedzuje plytvanie.

Teplo už na dvojke

Vykurovacie teleso v nesprávne vyregulovanej sústave domu, ktorý bol zateplený, býva často teplé už pri nastavení termostatickej hlavice na stupeň 2. Stáva sa to pri neprimerane veľkom diferenčnom tlaku. regulačná hlavica vtedy nedokáže plynulo regulovať teplotu v miestnosti. Striedavo iba vypína a zapína radiátor, ktorý sa vždy takmer celý zohreje. Hlavica tak nereaguje optimálne na vnútorné, respektíve vonkajšie tepelné zisky a teplom sa zbytočne plytvá.

Celé vykurovacie teleso je teplé

Ak je vykurovacie teleso teplé len v hornej polovici, je to v poriadku. Naopak, ak je celý teplý, môže to signalizovať problém. Voda, ktorá opúšťa radiátor, by mala byť aj o viac ako 10 °C chladnejšia, ako tá, ktorá do radiátora vstupuje. Platí to aj v prípade, ak je regulačná hlavica nastavená na najvyšší stupeň.

Nedokurovanie

Problémy s nedokurovaním miestností sú typickým znakom nevyregulovanej sústavy, ktorý sa prejaví po inštalácii domovej kotolne alebo kompaktnej odovzdávacej stanice tepla, tzv. KOST. Kým bol dom napojený v systéme centrálneho zásobovania teplom, sústava často pracovala s podstatne väčším prietokom vody a všetky poruchy zostávali skryté. Nové odovzdávacie stanice a kotolne sa dimenzujú už len na optimálne množstvo tepla pre konkrétny objekt. Po ich inštalovaní v bytovom dome s nesprávne vyregulovanou vykurovacou sústavou sa často zistí, že časť systému nekúri .

Náhodné ochladenie

Ak bez toho, aby sa niečo zmenilo na vonkajších alebo vnútorných teplotných podmienkach, prestáva hriať radiátor, dôvodom môže byť nový termoregulačný ventil u suseda. Vo vyregulovaných vykurovacích sústavách sú takmer vždy inštalované tzv. vysokoodporové ventily, v ktorých preteká voda cez malé niekoľkomilimetrové štrbinky. Tie umožňujú precíznejšie nastavenie prietokov. Ak si niektorí vlastník bytu nechá nainštalovať nový radiátor a vymenia mu pritom aj vysokoodporový ventil za nízkoodporový, problém sa okamžite prejaví. Pri otvorení nízkoodporového ventilu radiátorom pretečie neprimerane veľký prietok vody, ktorý chýba iným radiátorom.
Nízkoodporové ventily sú o málo lacnejšie a ľahšie dostupné, preto býva táto chyba pomerne častá. V každom prípade treba venovať veľkú pozornosť aj správnemu prednastaveniu ventilu.

Vymeniť alebo odstrániť

Ak radiátor v byte meníte, môžete si vybrať, či bude panelový, liatinový alebo iný. Druh vykurovacieho telesa má na vyregulovanie zanedbateľný vplyv. Správna voľba veľkosti však zabezpečuje tepelnú pohodu. Veľmi malý radiátor nedokáže pri veľkom prietoku odovzdať dostatočné teplo. Pri príliš veľkom bude síce prietok primeraný, ale plocha radiátora sa nevyužije plnohodnotne. Navyše to môže mať nepriaznivý vplyv na presnosť merania pomerových rozdeľovačov tepla. V prípade, ak niektorý z radiátorov v byte odstránite, sústava sa bude správať, ako keby bol vypnutý. Vyregulovanie to neovplyvní.